Janurik Márta – Antal-Lundström Ilona – Józsa Krisztián
A zenei hallás korai fejlesztésének a szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai

 

Absztrakt:

A tanulmány pedagógiai megközelítésben foglalkozik a zenei és a nyelvi készségek kapcsolatával. Áttekinti azokat a kutatásokat, amelyek a korai zenei fejlesztésnek a fonológiai készségek fejlődésére, az olvasástanulásra gyakorolt hatását vizsgálják. Bemutat továbbá egy óvodás és kisiskolás gyermekek számára kidolgozott zenei fejlesztő programot, ami a Látható hangok címet kapta. A program kipróbálásáról svéd és magyar tapasztalatok is rendelkezésre állnak. A tanulmány röviden összefoglalja ezeknek a pedagógiai kísérleteknek az eredményeit és tanulságait. A kipróbálás tapasztalatai alapján a módszer a zenei észlelés fejlesztésén keresztül eredményesen segíti a beszédészlelés fejlődését. A Látható hangok ezáltal az olvasás, helyesírás elsajátításának az előkészítését támogatja óvodáskorban és az iskolai tanulás kezdeti szakaszában. Az áttekintett szakirodalom és a bemutatott fejlesztő program alapján levonható következtetések fontos szempontokat nyújtanak az ének-zene oktatás megújulására irányuló kutatásokhoz.

Kulcsszavak:

zenei készségek, fonológiai készségek, készségfejlesztő program, óvodáskor

***

The role of early improvement of the music listening skill in the development of speech perception. Lessons learned from a music development program

Abstract:

The study looks at the relationship of musical and language skills from a pedagogical point of view. It gives an overview of the research dealing with the impacts of early improvement of music skills in the development of phonological skills that is in learning reading. Moreover, the study describes a music development program called Látható hangok (Visible Sounds), which was developed for preschool children and elementary school students. The program was tested both in Sweden and Hungary. The study briefly summarizes the results and the lessons learned from these experiments. Based on the experiences, it concludes that by improving music perception the method successfully facilitates the development of speech perception. Thus the program helps in the preparation for the acquisition process of reading and spelling among preschool children and elementary school students. Based on the literature review and the development program the study provides important viewpoints for the research on how to reform music education.

Keywords:

music skills, phonological skills, skills development program, preschool children

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Janurik Márta, Antal-Lundström Ilona és Józsa Krisztián (2018): A zenei hallás korai fejlesztésének szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 64–79.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn201826479

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin