Mucsi Gergő
A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig

 

Absztrakt:

A ritmikai készségek fejlődése más készségek fejlődési sajátosságaihoz hasonlóan egy gyorsuló, majd fokozatosan lassuló folyamatként jellemezhető. A fejlődés legintenzívebb időszaka óvodáskorra és kisiskoláskorra tehető. A gyermekek zenei képességeinek fejlesztése is ebben a fogékony korban lehet a legeredményesebb. A ritmikai készségek fejlődése más, nem zenei képességek fejlődését is segíti. Számos kutatás igazolja a ritmikai készségek pozitív hatásait a nyelvi képességekre, az olvasásra, a matematikai gondolkodásra, a memóriára és az intelligenciára is. A ritmikai készségek fejlettsége kiemelt fontossággal bír, előrejelzője lehet a későbbi tanulmányi eredményességnek is. A tanulmány három korcsoportra bontva (3 éves korig, 3–6 éves kor között, 6–12 éves kor között) mutatja be a ritmikai készségek fejlődésének életkori jellemzőit és fejlesztési lehetőségeit. A tanulmány célja továbbá, hogy ismertesse az óvodai zenei nevelés legfontosabb szempontjait, valamint az alsó fokú iskolai oktatás kerettantervének ritmikai fejlesztésre vonatkozó alapelveit.

Kulcsszavak:

ritmus, ritmikai készség, zenei nevelés, transzferhatás, ritmustanítás

***

The development of rhythmic skills up to 12 years of age

Abstract:

The development of rhythmic skills, like developmental features of other skills is characterized by an accelerating and gradually slowing down process. The most intense period of development can be in pre-school age and early elementary school age. The development of children’s musical abilities in this sensitive age can be the most effective. The development of rhythmic skills also helps to develop other non-musical skills. Numerous researches confirm the positive effects of rhythmic skills on language skills, reading, mathematical thinking, memory and intelligence. The development of rhythmic skills is of the utmost importance, and can be a predictor of later learning success. The study presents the age characteristics and development possibilities of rhythmic development in three age groups (up to 3 years of age, between 3–6 years of age, between 6–12 years of age). The aim of the study is to explain the most important aspects of the pre-school music education and the rhythmic development principles of the lower level education framework curriculum.

Keywords:

rhythm, rhythmic skill, music education, transfer effect, rhythm teaching

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Mucsi Gergő (2018): A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 108–118.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn20182108118

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin