Surján Noémi – Janurik Márta
A zenei észlelés fejlettségének vizsgálata hagyományos és számítógépes tesztfelvétellel

 

Absztrakt:

Tanulmányunkban a zenei észlelés fejlettségét vizsgáltuk az általános iskola első évfolyamán. Célunk két eltérő adatfelvételi mód, a papír-ceruza alapú (PP) és a számítógépes tesztelés (CB) összevetése, melyhez korábbi, papír-ceruza alapú tesztünket adaptáltuk online, számítógépes felületre. Papír-ceruza alapon 130, számítógépes felületen pedig 155 tanuló vett részt a vizsgálatban. Eredményeink alapján mindkét mérőeszköz megbízhatósága megfelelő, a reliabilitásmutatók között a teljes tesztre vonatkozóan nincs szignifikáns különbség. A két teszt esetében kapott faktorstruktúrák összevethetőek, a hangmagasság észleléséhez és az időbeli feldolgozáshoz kapcsolódó készségek szerinti faktorok különíthetőek el. A zenei észlelés általános fejlettsége szerint azonban a két tesztváltozat között szignifikáns különbséget kaptunk, a papír-ceruza teszt alapján kimutatott fejlettség 8%p-al nagyobb (PP=58%p; CB=50%p). Kutatásunkat első lépésnek tekintjük, eredményeink alapján további, nagyobb mintán és magasabb évfolyamokra is kiterjedő kutatások szükségesek.

Kulcsszavak:

zenei észlelés, papír-ceruza alapú teszt, számítógépes teszt, reliabilitás, első évfolyam

***

Examining the development of musical perception with traditional and computer-based testing

Abstract:

In our study we examine the development of musical perception at first grade of the primary school. Our aim is to compare two different measuring surface, the paper pencil (PP) based and the computer based (CB) testing, we adapted our previous paper-pencil based test to an online, computer-based surface. As a paper pencil test 130 students, as a computer based test 155 students were measured. Based on our results, the reliabilities of both measurement devices are good. The difference between the reliability values of the full tests was not significant. In the case of the two tests the factor structures can be compared, we can distinguish a pitch-perception and a temporal processing factor. Between the two tests which were measured in a different surface we found significant differences between the developmental level of music perception, the data show a 8%p bigger general development in the case of paper-pencil test (PP= 58%p; CB= 50%p). We think about our research as a first step, and based on our results, further research is necessary involved a bigger sample and higher classes.

Keywords:

music perception, paper-pencil test, computer-based test, reliability, first grade

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Surján Noémi és Janurik Márta (2018): A zenei észlelés fejlettségének vizsgálata hagyományos és számítógépes tesztfelvétellel. Gyermeknevelés, 6. 2. sz., 32–48.

DOI:
https://doi.org/10.31074/gyn201823248

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
F. Lassú Zsuzsa
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
Endrődy Orsolya
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin