Jordanidisz Ágnes
Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás szemlélettel

 

Absztrakt:

A NILD Tanulási Terápia® egy kognitív funkciókat fejlesztő program, amely integrálja a hatékony tanuláshoz szükséges metakognitív gondolkodást és az interaktív kommunikációt. A terapeuta a tanuló proximális fejlődési zónájában nyújt segítséget, többnyire olyan kérdéssel, amely magasabb szintű gondolkodásra készteti a diákot. A nyelvi fejlesztési területek magukba foglalják a beszéd teljes feldolgozását – az auditív figyelemtől a szövegértésig –, valamint a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztését. Az olvasás és a helyesírás megalapozását és fejlesztését célozza a fonológiai tudatosság fejlesztése több technikába ágyazva (a NILD terápiás program több mint 20 technikával dolgozik). A fonológiai tudatosság a szótag-, a rím- és a beszédhang-tudatosságot foglalja magába. A jelen tanulmányban mindegyik terület fejlesztéséhez közlünk gyakorlatokat a NILD Tanulási Terápia rövid bemutatása után.

Kulcsszavak:

tanulási terápia, NILD, proximális fejlődési zóna, fonológiai tudatosság, fonématudatosság

***

Language development through NILD-therapy

Abstract:

NILD Educational Therapy® is a cognitive developmental program which integrates metacognitive thinking and interactive communication – the key factors to effective learning. The therapist facilitates students’ higher level thinking in their zone of proximal development (ZPD), usually with questions. The therapy aims at all areas of language development from auditory processing to comprehension and also the oral and written expression. With developing phonological awareness, we lay the foundation and enhance reading and spelling. Phonological awareness development appears in different techniques (NILD Educational Therapyâ works with more than 20 techniques). Phonological awareness covers rhyme, syllable and phonemic awareness. In the present study, we offer some exercises for the development of all the three areas after introducing NILD Educational Therapy shortly.

Keywords:

Educational Therapy, NILD, Zone of Proximal Development, Phonological Awareness, Phonemic Awareness

***

Hivatkozás a tanulmányra:
Jordanidisz Ágnes (2018): Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás szemlélettel. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 159–162.

DOI:
https://doi.org/10.31074/20183159162

***

A tanulmány hivatkozásai:

***

A tanulmány megtekintése:

***

Vissza az aktuális számhoz:

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin